Platenie členských poplatkov na účet
13.september 2014

Členské poplatky je možné platiť bezhotovostne na účet klubu. Tento spôsob platenia členského preferujeme a privítame, ak budete prednostne využívať tento spôsob platenia. Pre správne spárovanie Vašej platby postupujte pri zadávaní prevodných príkazov podľa tohto pokynu.

Ďakujeme všetkým za úhradu členského za jeseň 2014!!!!

Počnúc novým školským rokom sa mení spôsob výberu poplatkov. Poplatky sa budú vyberať štvrťročne.

Jeseň - obdobie september - december
Zima - obdobie Január - Marec
Jar - obdobie Apríl - Jún

Žiadame Vás, aby Ste dodržiavali termín splatnosti poplatkov. Zároveň Vás chceme upozorniť, že pokiaľ nebudú poplatky uhradené ani po upozornení tak bude plavec vylúčený alebo mu bude pozastavené členstvo v klube.

ŠtvrťrokjeseňIBAN: SK2802000000002576962359
Splatnosť30.9.2014SWIFT: SUBASKBX

ČísloPlavecPoplatok VSSS